Programové komisie

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Programová komisia študijného programu sa zriaďuje pre každý študijný program. Členov menuje dekan fakulty. Programové komisie pracujú v súlade s vnútornými predpismi systémov zabezpečovania kvality na SPU v Nitre.

Programové komisie FZKI sú súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality na FZKI SPU v Nitre.

Programové komisie FZKI a zloženie.

Pracovné stretnutia Programových komisií FZKI.