Slávnostná promócia

(absolventov inžinierskeho stupňa štúdia)

Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii na slávnostnej promócii. Slávnostné promócie absolventov organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.

Slávnostná promócia

slávnostné promócie absolventov

inžinierskeho štúdia FZKI sa konajú v zmysle harmonogramu výučby SPU príslušného akademického roka.

termín sa určí dodatočne

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Podrobnejšie inštrukcie pre absolventov

promocie-2020-instrukcie-pre-absolventov.pdf (156.9 KiB)