Dôležité termíny:

Pozor aktualizácia!!!

pre študentov končiacich bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021

Letný semester 2020/2021:

Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021

Odovzdávanie bakalárskej práce (vloženie BP do UIS): najneskôr do 4. 6. 2021

Skúškové obdobie pre Bc: do 25. 6. 2021

Vloženie posudkov na BP do UIS: do 25 .6. 2021

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (Bc) do UIS: do 28. 6. 2021

Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 30. 6. 2021 (iba študenti, ktorí indexy majú)

Prihlásenie na štátne skúšky: 21. - 25. 6. 2021

Príprava na štátne skúšky: do 2. 7. 2021

Štátne skúšky: 6. - 8. 7. 2021

Promócie absolventov Bc štúdia: sa konať nebudú

Prihlášky na II. stupeň štúdia: do 31. 7. 2021

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Štátne skúšky Bc.

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v AR 2016/2017“, ktorý bol schválený v kolégiu dekanky dňa 13.12.2016.

Predmet štátnej skúšky

Predmetom ŠS je Bakalárska práca a obhajoba BP.

Priebeh ŠS

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia bakalárskej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k bakalárskej práci.

Bakalárskou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia prvého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej bakalárskej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta ZP, vrátane známky z obhajoby ZP. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu ZP je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).

Súvisiace dokumety:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2020/2021