Dôležité termíny:

Pozor aktualizácia!!!

pre študentov končiacich inžiniersky stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021

Letný semester 2020/2021:

Kontaktná výučba: 8. 2. - 16. 4. 2021 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 12. - 16. 4. 2021

Odovzdávanie diplomovej práce (vloženie DP do UIS): najneskôr do 14. 5. 2021

Skúškové obdobie pre Ing: do 4. 6. 2021

Vloženie posudkov na DP do UIS: do 4. 6. 2021

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (ING) do UIS: do 7. 6. 2021

Prihlásenie na štátne skúšky: 31. 5. – 4. 6. 2021

Príprava na štátne skúšky: do 11. 6. 2021

Štátne skúšky: 14. - 16. 6. 2021

Promócie absolventov Ing. štúdia: termín sa určí dodatočne

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Štátne skúšky

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle § 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný predpis fakulty „Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre.

Inžinierske štúdium sa riadne končí štátnymi skúškami (ďalej len „ŠS“).

Predmet štátnej skúšky

Diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity sa študentom započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky)

Priebeh štátnej skúšky

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia diplomovej práce, pričom študentom je k dispozícii na prezentáciu projektor pripojený k PC. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k diplomovej práci.

Diplomovou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie svojej záverečnej diplomovej práce.

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho záverečnej práce, oponentov záverečnej práce a obhajoby záverečnej práce.

Statne skusky FZKI

Hodnotenie štátnych skúšok

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta záverečnej diplomovej práce, vrátane vrátane známky z obhajoby. V prípade, ak hodnotenie za obhajobu záverečnej diplomovej práce je nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4).