Systém kvality

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Andrej Tárník, PhD.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality na FZKI SPU v Nitre

Hlavnou úlohou a poslaním Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej „FZKI“) je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v rámci európskeho priestoru. Ku strategickým oblastiam činnosti fakulty patria aj spoločenská úloha a pozitívne pôsobenie v regióne a snaha o technický a materiálny rozvoj vrátane informatizácie.

Cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa uplatní na trhu práce. FZKI poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia a v programoch celoživotného vzdelávania. Má priznané práva na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.

V rámci budovania kvality FZKI SPU v Nitre začala s intenzívnou implementáciou štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré vstúpili do platnosti od 1. septembra 2020.

FZKI sa riadi pravidlami Vnútorného systému zabezpečovania kvality na SPU.

Do 31. augusta 2020 sa FZKI venovala zavedeniu a hodnoteniu vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania v súlade s § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac v archíve.

Kvalita vzdelávania je zabezpečená osobami zodpovednými za jednotlivé študijné programy a zložením Programových komisií a zároveň pre III. stupeň štúdia Odborovou komisiou.

Ku kvalite študijných programov a k úpravám študijných plánov v roku 2022 sa vyjadrili aj externé zainteresované strany:

Študijný program Krajinné inžinierstvo – 1., 2. a 3. stupeň štúdia

Slovenská komora stavebných inžinierov 1. stupeň štúdia

Slovenská komora stavebných inžinierov 2. stupeň štúdia

Komora pozemkových úprav SR

Študijný program Krajinná a záhradná architektúra – 1. stupeň a Záhradná a krajinná architektúra – 2. a 3. stupeň

Slovenská komora stavebných inžinierov 1. stupeň štúdia

Slovenská komora stavebných inžinierov 2. stupeň štúdia

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

International Federation of Landscape Architects

Slovenská komora architektov

Spolok architektov Slovenska

Študijný program Záhradníctvo – 1., 2. a 3. stupeň štúdia

Ovocinárska únia Slovenskej republiky

Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska

Kvalita vzdelávania

Dotazníkové prieskumy - názory študentov

Fakulta pravidelne zisťuje názory študentov na kvalitu študijného programu. Okruhy otázok v dotazníkoch sú prispôsobené pre rôzne ročníky.

Výsledky prieskumu – názory študentov na kvalitu vzdelávania (Jún 2022)
Výsledky prieskumu – Akademická štvrťhodinka (December 2021)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2021)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2020)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2019)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2018)
Výsledky prieskumu – názory študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa (December 2017)

Analýza uplatnenia absolventov FZKI v odbore (za roky 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 a 2015/2016)

Výsledky prieskumu - názory študentov na kvalitu vzdelávania (2022)

Prieskum názorov študentov sa pravidelne realizuje aj na celouniverzitnej úrovni.

Súvisiace dokumenty

Archív dokumentov po roku 2020

Archív dokumentov do roku 2020