Akademický rok 2020 - 2021 na FZKI SPU v Nitre

-- aktualizácie a rôzne COVID informácie pre študentov a učiteľov fakulty --

Aktuálne !!!

Upravený harmonogram výučby na akademický rok 2020/2021

Vzdelávanie študentov v letnom semestri akad. r. 2020/2021 bude prebiehať dištančnou formou vo všetkých formách a na všetkých stupňoch štúdia do odvolania podľa epidemiologickej situácie.

Do konca zimného semestra bude vzdelávanie prebiehať dištančnou metódou.

Vzdelávanie študentov SPU v Nitre I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať od 5. októbra 2020 do konca zimného semestra t. j. do 18. decembra 2020 len dištančnou metódou.

So súhlasom dekana fakulty sú povolené individuálne konzultácie v rámci riešenia záverečných prác (študentov I. a II. stupňa štúdia) a tiež skupinová práca študentov pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

V prípade, ak je pre ukončenie predmetu predpísaným spôsobom nevyhnutné absolvovať praktické cvičenia prezenčne, môže dekan fakulty rozhodnúť o prezenčnej metóde vzdelávania časti daného predmetu pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

Organizácia a podmienky vzdelávacieho procesu a prevádzky na SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021 sú určené v Dodatku č. 3 k príkazu rektorky č. 3/2020

UIS a E-mail

UIS a dokumenty

Office 365

Knihy a skriptá

Akademický rok 2020/2021 na FZKI SPU v Nitre začína 21. 09. 2020, prvé 2 týždne (od 21. 09. 2020 do 04. 10. 2020) budú prebiehať dištančnou formou na všetkých stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme.

Od 5. 10. 2020 (3. týždeň zimného semestra) bude výučba prebiehať kombinovanou metódou.

Akademický rok 2020 - 2021 na FZKI SPU v Nitre