Akademický rok 2021 - 2022 na FZKI SPU v Nitre

-- aktualizácie a rôzne COVID informácie pre študentov a učiteľov fakulty --

Usmernenie vedenia FZKI týkajúce sa výučby na FZKI SPU v Nitre od 07.03.2022

• pre študentov v dennej forme štúdia výučba prednášok po dohode vyučujúceho so študentami môže prebiehať aj prezenčne (treba zohľadniť fakt, aby nevznikali problémy na predmetoch, ktoré sú zabezpečované pre študentov z viacerých fakúlt, ktorí môžu mať ostatné prednášky online)

• pre študentov externej formy a dennej kombinovanej formy bude výučba prebiehať prezenčne

 

-- archívne informácie --

Organizácia štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia

Do 6. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov v dennej a externej forme štúdia na bakalárskom a inžinierskom stupni prebiehať dištančnou metódou.

Od 7. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov:
- v dennej forme štúdia prebiehať kombinovanou metódou (prednášky dištančne a cvičenia prezenčne),
- v externej forme štúdia prebiehať dištančnou metódou alebo podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt, v závislosti od študijného programu, kombinovanou metódou.

Príkaz rektorky č. 2/2022 k organizácii štúdia v akademickom roku 2021/2022 na SPU v Nitre.

Po 12. 11. 2021 bude na FZKI prebiehať aj výučba cvičení on-line v zmysle nariadenia dekana.

Na FZKI prebieha výučba do 12. 11. 2021 prezenčne podľa nariadenia dekana FZKI SPU v Nitre.

Od 03.11.2021 zmena organizácie štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v dennej a externej forme, v zmysle Dodatku č. 2 príkazu rektorky č. 8/2021.

Vzdelávací proces sa realizuje v zmysle Harmonogramu výučby SPU v Nitre na akademický rok 2021/2022. V prípade zmeny harmonogramu štúdia z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie bude táto zmena univerzitou včas oznámená.

Vzdelávanie študentov v dennej forme štúdia bude prebiehať kombinovanou metódou (prednášky dištančne a cvičenia prezenčne).

Vzdelávanie študentov v externej forme štúdia bude prebiehať dištančnou metódou alebo podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt, v závislosti od študijného programu, kombinovanou metódou.

Doktorandský stupeň štúdia sa realizuje bez zmien a v zmysle individuálneho študijného plánu.

Prax študentov je zabezpečovaná prezenčne v zmysle študijných plánov a podľa pokynov príslušných prodekanov jednotlivých fakúlt, pri dodržaní epidemických opatrení.

COVID Automat infografika

Infografika COVID19 - Hromadné podujatia

COVID Automat infografika - prekrytie horných dýchacích ciest