ZÁKLADY OPEN SOURCE GIS

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

je program ďalšieho vzdelávania garantovaný Ing. Jakubom Fuskom, PhD. z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre pracovníkov komerčných podnikov alebo neziskových organizácií, pracovníkov vo verejnej alebo štátnej správe, študentov, pracovníkov v armádnom sektore, polícii a pracovníkom v záchranných zboroch.

Prečo je toto vzdelávanie dôležité

Nástroje GIS nachádzajú rôzne uplatnenie v jednotlivých oblastiach vedy a výskumu, vzdelávania, ale čoraz viac aj v komerčných a verejných aplikáciách, kde pomáhajú zbierať, spracovávať, vizualizovať a publikovať priestorové údaje a tak umožňujú vykonávanie a skvalitňovanie poskytovania služieb v oblastiach verejného sektora, riadenia miest a obcí, projektantských úloh, ako aj v oblasti krízového riadenia, rozhodovania a evidencie.

Na trhu je dnes dostupné pomerne veľké množstvo rôznych nástrojov, ktoré tieto služby ponúkajú v rôznych licenčných úrovniach a v rôznych možnostiach financovania týchto licencií.

Medzi týmito nástrojmi sa nachádza aj niekoľko produktov a programov, ktoré pracujú na báze open-source, ktorá umožňuje ich používanie a nasadenie v rôznych komerčných, ale aj verejno-prospešných či neziskových oblastiach bez nutnosti investovania, resp. zakúpenia licencií.

Poznanie možností týchto nástrojov umožní riešenie projektantských, analytických či riadiacich úloh bez nutnosti investovať značné množstvo financií pri dosahovaní kvalitných výstupov a výsledkov analýz, ktoré už dnes používajú rôzne komerčné spoločnosti, ako aj vedeckovýskumná obec úplne bežne.

Naučíme Vás a Vašich kolegov

  • - zorientovať sa v základnom rozdelení priestorových údajov a ich praktické ukážky
  • - vykonávať jednoduché analýzy priestorových údajov
  • - používať verejne dostupné priestorové údaje
  • - tvoriť jednoduché mapové výstupy
  • - používať a nastaviť vybrané open-source GIS nástroje pre komfortnú prácu v rôznych odvetviach
  • - pracovať s atribútmi – vyskúšame si ich tvorbu, editáciu a jednoduchú analytiku
  • - konvertovať rôzne typy údajov pre získanie požadovaných informácií – ich grafické, ale aj numerické vyjadrenie

Ide o jednomodulový akreditovaný kurz v rozsahu 16 hodín.

Absolvent vzdelávacieho programu má prehľad o využívaní open-source nástrojov pre tvorbu, zobrazenie, editáciu, analýzu a publikovanie priestorových údajov. Ovláda základné typy údajov, s ktorými sa môže stretnúť pri práci s priestorovými údajmi, ako sú vektorové údaje (bod, línia, polygón), rastrové údaje a tabuľkové údaje. Je schopný pracovať projektom v prostredí open-source programu QGIS, kde vie pridávať a používať, resp. spracovávať priestorové údaje vo všeobecnosti, ako aj na konkrétnych modelových úlohách a prípadových štúdiách.