Záverečné práce

 

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť pracovať so základnou odbornou literatúrou, zhromažďovať, interpretovať a prezentovať vedomosti o problematike a praktickom riešení daného problému. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy. Na bakalársku záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 2. ročníka 1. stupňa denného a externého štúdia študijných programov ZBc a KBc a 3. ročníka ABc14 a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Slúži na overovanie vedomostí, skúseností, znalostí a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia, zvládnutie odbornej terminológie a aplikáciu základných vedeckých metód. Študent ňou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný. Na diplomovú záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 1. ročníka 2. stupňa denného štúdia (prezenčná a kombinovaná metóda) študijných programov ZII, KII, ARI, BII. IMHS a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme

Termíny pre akademický rok 2023/2024

Pokyny ku odovzdaniu záverečných prác

Termíny súvisiace s odovzdaním bakalárskej záverečnej práce

Termíny súvisiace s odovzdaním diplomovej záverečnej práce

Šablóny posudkov na záverečné bakalárske a diplomové práce od akademického roka 2020/2021:

- Pokyny na vyplnenie e-posudkov na záverečné práce/Instructions for filling in e-assessments for final theses

- Posudok vedúceho záverečnej práce/Supervisors Review of Final Thesis

- Oponentský posudok záverečnej práce (experimentálnej, tvorivej, projektovej)/Oponents Review of Final Thesis (experimental, creative, project)

- Oponentský posudok záverečnej práce (kompilačnej)/Oponents Review of Final Thesis (compilation)

 

Seminár k záverečným prácam

 

Súvisiace dokumenty:

Errata - Vzor

Errata podklad na spracovanie

Pokyny ku záverečným prácam v prostredí SPU v Nitre

Viac užitočných informácií nájdete na stránke Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v časti -Užitočné-

Smernica o záverečných a habilitačných prácach

Zásady záverečných prác pre študijný odbor Krajinná a záhradná architektúra

Pokyny pre diplomantov ARI ku príprave posteru a portfólia ku obhajobe diplomovej práce:

Pokyny k odovzdaniu podkladov k posterom a portfóliu k záverečným prácam

Návrh - grafika - portfólio

• Návrh - grafika - poster: Template / SuisseIntl-Bold.otf / SuisseIntl-Thin.otf / SuisseIntl-Regular.otf