Záverečné práce

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť pracovať so základnou odbornou literatúrou, zhromažďovať, interpretovať a prezentovať vedomosti o problematike a praktickom riešení daného problému. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy. Na bakalársku záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 2. ročníka 1. stupňa denného a externého štúdia študijných programov ZBc a KBc a 3. ročníka ABc14 a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce rozsahom a kvalitou spracovania témy. Slúži na overovanie vedomostí, skúseností, znalostí a zručností, ktoré študent nadobudol počas štúdia, zvládnutie odbornej terminológie a aplikáciu základných vedeckých metód. Študent ňou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce. Diplomová práca môže mať charakter teoretický, výskumný alebo aplikačný. Na diplomovú záverečnú prácu sa prihlasuje v zimnom semestri príslušného akademického roka študent 1. ročníka 2. stupňa denného štúdia (prezenčná a kombinovaná metóda) študijných programov ZII, KII, ARI, BII. IMHS a to podľa zverejnených termínov a pokynov.

Sledujte stránku - informácie aktualizujeme podľa vývoja situácie!

Študenti, ktorí majú v študijných plánoch v akademickom roku 2021/2022 predmet Seminár k záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práci 1 sa prihlasujú na vypísané témy záverečných prác v termíne 17. 11. – 17. 12. 2021 v prostredí UIS. Odporúčam dohodnúť sa s vedúcim záverečnej práce!

Seminár k záverečným prácam

Šablóny posudkov na záverečné bakalárske a diplomové práce od akademického roka 2020/2021:

- Pokyny na vyplnenie e-posudkov na záverečné práce/Instruction for completing

- Pokyny na podpísanie a uzamknutie posudkov pred vložením do UIS

- Posudok vedúceho záverečnej práce/Supervisors Review of Final Thesis

- Oponentský posudok záverečnej práce (experimentálnej, tvorivej, projektovej)/Oponents Review of Final Thesis (experimental, creative, project)

- Oponentský posudok záverečnej práce (kompilačnej)/Oponents Review of Final Thesis (compilation)

Súvisiace dokumenty:

Záverečné práce 2020/2021 - pokyny a termíny pre učiteľov, vypisovanie tém a prihlasovanie študentov

Pokyny ku záverečným prácam v prostredí SPU v Nitre

Viac užitočných informácií nájdete na stránke Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v časti -Užitočné-

Smernica o záverečných a habilitačných prácach

Zásady záverečných prác pre študijný odbor Krajinná a záhradná architektúra

--

Archív informácií