Voľby do AS FZKI na funkčné obdobie 2023 – 2027

napísal

Zverejnené: 09.10.2023 16:25 napísala doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje riadne voľby do AS FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce FZKI na deň 20. 11. 2023. V prípade opakovania volieb do AS FZKI SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 5 .12. 2023.

Harmonogram priebehu volieb bude zverejnený v zmysle Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

--

Organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre .

Pre voľby pre zamestnaneckú časť AO FZKI do AS FZKI sa zriaďuje fakultná zamestnanecká volebná komisia (FZVK) a pre voľby za študentskú časť AO FZKI do AS FZKI a doplňujúcich volieb do AS SPU fakultná študentská volebná komisia (FŠVK).

--aktualizácia 05.11.2023 --

Pre doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FZKI v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026 platí toto organizačné zabezpečenie.

-- aktualizácia 24.10.2023 --

FZVK:

FŠVK:

--

Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do AS FZKI na funkčné obdobie 2023 – 2027

Termín konania volieb: 20.11.2023 (pondelok)
Dĺžka konania volieb: 07:30 – 15:30 hod.
Forma volieb: elektronická (UIS)

Organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

Člen AS FZKI môže byť súčasne členom AS SPU a člen AS SPU môže byť členom AS FZKI.

Volebnému kolu predchádza návrhové kolo.

Návrhové i volebné kolo organizačne zabezpečujú volebné komisie - FZVK a FŠVK.

Návrhové kolo

Začiatok návrhového kola: 06.11.2023 (pondelok) o 07:30
Koniec návrhového kola: 09.11.2023 (štvrtok) o 15:30
Forma návrhového kola: elektronická

Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v UIS v module e-Agenda, Portál voliča.

Navrhovať kandidátov môžu iba jednotlivci.

Člen zamestnaneckej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac desiatich (10) kandidátov zamestnaneckej časti AO, a to z členov zamestnaneckej časti AO fakulty.

Člen študentskej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac piatich (5) kandidátov študentskej časti AO fakulty, a to z členov študentskej časti AO fakulty.

Kandidát do AS FZKI môže byť súčasne navrhnutý na kandidáta do AS SPU.

V návrhovom kole príde každému členovi príslušnej časti AO do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde má možnosť v zozname zamestnancov FZKI (resp. v zozname študentov FZKI), ktorí sú oprávnení byť volení do AS FZKI, vyhľadať a následne potvrdiť ním navrhovanú osobu na kandidáta do AS FZKI za príslušnú AO. Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!

Po ukončení návrhového kola príslušná volebná komisia e-mailom osloví všetky navrhnuté osoby, ktoré spĺňajú podmienky, či prijímajú kandidatúru. Navrhovaný sa ku kandidatúre vyjadrí do troch (3) dní od oslovenia. V prípade, že sa navrhovaný v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.

Volebné kolo

Príslušná volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov do AS FZKI, ktorí svoju kandidatúru potvrdili a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke fakulty.

Vo volebnom kole každý člen príslušnej časti AO obdrží prostredníctvom univerzitnej mailovej schránky informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde výberom (označením) určeného počtu kandidátov vykoná tajnú voľbu členov AS FZKI za túto časť AO. Potvrdenie voľby členov AS FZKI je proces nevratný!

--

Priebeh:

09. 10. 2023 - Vyhlásenie volieb do AS FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce FZKI

19. 10. 2023 - Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FZKI v Nitre na funkčné obdobie 2022 – 2026

06. 11. 2023 - Začiatok podávania návrhov na kandidátov (po prihlásení do UIS v module e-Agenda, Portál voliča)

09. 11. 2023 - Koniec podávania návrhov na kandidátov

15. 11. 2023 - Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov - do AS FZKI za zamestnaneckú časť AO FZKI (po prihlásení do UIS v module e-Agenda, Portál voliča). Lehota na vyjadrenie - 3 dni (do 15.11.2023 23:59h)

15. 11. 2023 - Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov - do AS FZKI a AS SPU za študentskú časť AO FZKI (po prihlásení do UIS v module e-Agenda, Portál voliča). Lehota na vyjadrenie - 3 dni (do 15.11.2023 23:59h)

16. 11. 2023 - Zverejnenie mien kandidátov

20. 11. 2023 - Volebné kolo (Dĺžka konania volieb: 07:30 – 15:30 hod. -> pre voľby do AS FZKI, 07:30 – 23:59 hod. -> pre doplňujúce voľby do AS SPU)

 

-- aktualizácia 16.11.2023 --

Kandidáti - voľby do AS FZKI (zamestnanecká časť AO FZKI)

Bakay Ladislav, Ing., PhD.
Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.
Báreková Anna, Ing., PhD.
Candráková Kristína, Ing., PhD.
Černá Jana, Ing., PhD.
Čibik Miroslav, Ing., PhD.
Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
Čimová Lenka, Ing., PhD.
Golian Marcel, Ing., PhD.
Kaletová Tatiana, Ing., PhD.
Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD.
Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD.
Mucha Miloslav, Ing.
Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.
Novotná Beáta, Ing., PhD.
Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.

Kandidáti - voľby do AS FZKI (študentská časť AO FZKI)

Baňák Milan
Bóriková Katarína
Budinský Samuel, Bc.
Kollárová Ivana, Ing.
Kozlík Samuel
Makovická Eva
Minárik Martin, Ing.
Miškovský Miroslav
Selnekovič Adrián, Ing.
Špigura Andrej

Kandidáti - doplňujúce voľby do AS SPU (študentská časť AO FZKI)

Baňák Milan
Budinský Samuel, Bc.
Kollárová Ivana, Ing.
Makovická Eva
Selnekovič Adrián, Ing.
Špigura Andrej

Predbežné výsledky

-- aktualizácia 21.11.2023 11:49hod. --

Voľby do AS FZKI v Nitre (zamestnanecká časť AO FZKI):

1. Mucha Miloslav, Ing. – DFZKI 28 hlasov
2. Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD. – ÚKI 27 hlasov
3. Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD – ÚZ 23 hlasov
4. Bakay Ladislav, Ing., PhD. – ÚKA 21 hlasov
5. Golian Marcel, Ing. PhD. – ÚZ 20 hlasov
6. Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.* – ÚZ 17 hlasov
7. Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.* – ÚKI 17 hlasov
8. Candráková Kristína, Ing., PhD. – DFZKI 16 hlasov
9. Čimo Ján, doc. Ing., PhD.* – ÚKI 14 hlasov
10. Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.* – ÚKI 14 hlasov
11. Černá Jana, Ing., PhD.* – ÚKA 14 hlasov
12. Kaletová Tatiana, Ing., PhD.* – ÚKI 14 hlasov
13. Čibik Miroslav, Ing., PhD – ÚKA 13 hlasov
14. Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD. – ÚKI 11 hlasov
15. Novotná Beáta, Ing., PhD.* – ÚKI 10 hlasov
16. Báreková Anna, Ing., PhD.* – ÚKI 10 hlasov
17. Čimová Lenka, Ing., PhD. – DFZKI 6 hlasov


* pozn: poradie kandidátov s rovnakým počtom hlasov určila FZVK žrebovaním

-- aktualizácia 21.11.2023 12:09hod. --

Voľby do AS FZKI v Nitre (študentská časť AO FZKI):

1. Špigura Andrej - FZKI B-ZBC den [sem 3, roč 2] 25 hlasov
2. Bóriková Katarína – FZKI B-ABC14 den [sem 3, roč 2] 24 hlasov
3. Makovická Eva - FZKI B-ZBC den [sem 3, roč 2] 18 hlasov
4. Minárik Martin Ing. - FZKI D-KID den [roč 2] 17 hlasov
5. Budinský Samuel, Bc.* - FZKI I-ZHI den [sem 1, roč 1] 15 hlasov
6. Kozlík Samuel - FZKI B-ABC14 den [sem 1, roč 1] 16 hlasov
7. Kollárová Ivana, Ing. - FZKI D-ZHD den [roč 1] 14 hlasov
8. Baňák Milan - FZKI B-ZBC ext [sem 3, roč 2] 9 hlasov
9. Selnekovič Adrián, Ing. ** - FZKI D-ZHD den [roč 1] 8 hlasov
10. Miškovský Miroslav ** - FZKI B-ZBC den [sem 3, roč 2] 8 hlasov

zdržali sa: 3

* pozn: FŠVK uplatnila pravidlo (podľa Zásad volieb do AS FZKI), že v AS FZKI musí mať zastúpenie každý stupeň štúdia

** pozn: poradie kandidátov s rovnakým počtom hlasov určila FŠVK žrebovaním

-- aktualizácia 27.11.2023 --

Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2023-2027) bude 13.12.2023 o 09:00

Ing. Mária Tárníková, PhD., predsedníčka FZVK (FZKI SPU v Nitre)

Ísť späť