Katedra krajinného inžinierstva (KKI)

Katedra krajinného inžinierstva (KKI)

Hospodárska 7, Nitra

Profilácia a vedeckovýskumné zameranie sú orientované na riešenie ochrany vodných zdrojov pred znečistením, riešenie ochrany krajiny pred povodňami, vodnou eróziou, revitalizáciu malých vodných tokov a nádrží, vodné hospodárstvo poľnohospodársky využívanej krajiny a vidieckych sídiel a riadenie vodného režimu pôd formou závlah, odvodnenia, akumulácie vody v nádržiach, vodné hospodárstvo malých obcí - vodovody, kanalizácie, čistenie odpadových vôd. Katedra sa zaoberá tiež legislatívou ochrany krajiny a životného prostredia, modelovaním vodnej bilancie povodí, odtoku vody z krajiny v korytách a je vybavená laboratóriami pre hodnotenie kvality a kvantity vôd.

Ponuka služieb pre prax:

  • protipovodňová ochrana
  • monitoring povrchových a podzemných vôd
  • moderné závlahové technológie
  • revitalizácia a úpravy tokov
  • vodárenstvo a čistenie odpadových vôd
  • kvalita ovzdušia

Kontakt: dana.gasparovicova@uniag.sk, tel.: +421 (37) 641 5234

Vedúci: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.

Sekretariát: Dana Gašparovičová

Zamestnanci Garantované predmety   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci
 Zamestnanci  Garantované
 predmety
 Telefónny
 zoznam
 Projekty  Publikácie  Brožúra
 publikácií
 Záverečné
 práce
 Prehľad
 vypísaných
 tém