Aktuálne informácie

napísal

Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Ing. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva - Piatok 09.04.2021, 08:00. Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Bc. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva - Piatok 09.04.2021, 12:30. Semináre sú verejné.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie. V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi. Výsledky.

napísal

Milí študenti, hlasujte za naj pedagóga - učiteľa FZKI. Dajte hlas pedagógovi FZKI, ktorý pre Vás - študentov stelesňuje naj učiteľa! Je dôležité aby ste hodnotili osobnosť učiteľa z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu ku Vám – študentom, ústretovosti, ochoty byť nápomocný pri Vašich problémoch a ochoty podeliť sa s Vami o svoje poznatky, názory a venovať Vám čas.

napísal

FZKI pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila súbor prednášok, venovaný negatívnym dopadom klimatických zmien. Súčasťou bude vyhodnotenie fotosúťaže Voda a povodne. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/

napísal

AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre na deň 23. 3. 2021 elektronicky prostredníctvom e-volieb v systéme UIS. Organizačné zabezpečenie elektronických doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre. Zásady volieb do AS SPU v Nitre. Zoznam kandidátov.