Aktuálne informácie

napísal

Výberová online prednáška (15.04.2021, 9.00h) zameraná na predstavenie moderných počítačových programov, ktoré majú uplatnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe (konvenčný, integrovaný a ekologický systém) a umožňujú pestovateľom na ornej pôde, ovocinárom, vinohradníckom a zeleninárom prehľadne viesť evidenciu vstupov (spotreba hnojív, osív, prípravkov na ochranu rastlín a iné), identifikovať pozemky, ako aj ďalšie možnosti. Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o.

napísal

Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Ing. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva - Piatok 09.04.2021, 08:00. Prezentácia záverečných prác študentov končiacich Bc. štúdium v AR 2020/2021 s témami vedenými pod pedagógmi z Katedry zeleninárstva - Piatok 09.04.2021, 12:30. Semináre sú verejné.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie. V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi. Výsledky.

napísal

Milí študenti, hlasujte za naj pedagóga - učiteľa FZKI. Dajte hlas pedagógovi FZKI, ktorý pre Vás - študentov stelesňuje naj učiteľa! Je dôležité aby ste hodnotili osobnosť učiteľa z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu ku Vám – študentom, ústretovosti, ochoty byť nápomocný pri Vašich problémoch a ochoty podeliť sa s Vami o svoje poznatky, názory a venovať Vám čas.

napísal

FZKI pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila súbor prednášok, venovaný negatívnym dopadom klimatických zmien. Súčasťou bude vyhodnotenie fotosúťaže Voda a povodne. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/