Aktuálne informácie

napísal

FZKI pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila súbor prednášok, venovaný negatívnym dopadom klimatických zmien. Súčasťou bude vyhodnotenie fotosúťaže Voda a povodne. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/

napísal

AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre na deň 23. 3. 2021 elektronicky prostredníctvom e-volieb v systéme UIS. Organizačné zabezpečenie elektronických doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre. Zásady volieb do AS SPU v Nitre. Zoznam kandidátov.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 25. marca 2021 o 09:00h prednesie Ing. Ján Kollár, PhD., habilitačnú prednášku na tému: "Vplyv škodlivej entomofauny na dreviny v podmienkach mestského prostredia" a o 10:30h bude obhajoba jeho habilitačnej práce na tému: "Výskyt a škodlivá činnosť nepôvodných a inváznych druhov škodcov na drevinách v podmienkach Slovenska". Prednáška aj obhajoba prebehnú online.

napísal

Seminár k bakalárskej práci 1 a Seminár k diplomovej práci 1 sú povinné predmety ktoré musia absolvovať všetci študenti. Skladajú sa z dvoch častí. Prvá časť je organizovaná ako spoločné stretnutie študentov na uvedených prednáškach. Druhá časť je organizovaná katedrami, ktoré svojim študentom zapísaným na záverečné práce oznámia termín a spôsob realizácie.

napísal

Všetky tri prvé ceny získali študenti a absolventi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Víťazom tohtoročného ročníka sa stal čerstvý absolvent Martin Manina s návrhom hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Druhé miesto získal Miroslav Čibik a jeho návrh štylizácie mokraďového spoločenstva v obci Trenčianske Biskupice. Zdieľané tretie miesto obsadil projekt protipovodňovej a protieróznej ochrany v obci Veľké Zálužie od Jakuba Pagáča a Alexandry Pagáč Mokrej. Špeciálne ocenenie poroty z dôvodu vysokej kvality, originality a prínosu získala aj naša študentka Andrea Zajacová za projekt Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta.