Aktuálne informácie

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Záhradná a krajinná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 25. februára 2021 o 11:00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Husa, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre. Názov dizertačnej práce: "Hodnotenie vplyvu vybraných abiotických stresorov na rast drevín v urbanizovanom prostredí"

napísal

Všeobecné informácie - Ubytovanie - Erasmus. Organizácia a podmienky vzdelávacieho procesu a prevádzky / Organizácia a podmienky prevádzky ŠDaJ / Opatrenia  k mobilitám Erasmus+ Aktuálne: Vzdelávanie študentov v letnom semestri akad. r. 2020/2021 bude prebiehať dištančnou formou vo všetkých formách a na všetkých stupňoch štúdia do odvolania podľa epidemiologickej situácie.

napísal

Tak ako každý rok, aj tento fakulta zorganizovala Deň otvorených dverí 2020, kde privítala záujemcov o štúdium. Program prebiehal priebežne počas celého dňa a študenti si mohli prejsť zaujímavé stanovištia pripravené jednotlivými katedrami rozdelené podľa jednotlivých odborov.

napísal

Smútočné oznámenie

Ing. Juraj Ďuriš, PhD. (1948-2020)

S hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že dňa 28.12.2020 vo veku 72 rokov nás navždy opustil náš bývalý kolega KKPPU Ing. Juraj Ďuriš, PhD. Posledná rozlúčka bude 6.1.2021 o 17.00 na Cabajskom cintoríne v Nitre.

napísal

Na základe schválenia návrhov fakúlt vo Vedeckej rade SPU v Nitre, odovzdala 18. decembra rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ aj prof. Ing. Magdaléne Valšíkovej-Frey, PhD. z našej fakulty.