Aktuálne informácie

napísal

Seminár, 01. jún 2021 od 09:00 hod. Prednášajúci doc. Ing. Ján Kollár, PhD., entomológ, Katedra biotechniky zelene. Seminár sa uskutoční formou terénnej pochôdzky s ukážkami škodcov priamo v teréne, komentované budú symptómy poškodení a možné dopady na fyziologický stav drevín ako aj možné spôsoby regulácie a prevencie.

napísal

Rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová 18. mája odovzdala dekréty dvom novým docentom, z Katedry biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre bol vymenovaný doc. Ing. Ján Kollár, PhD.

napísal

University of Novi Sad, Srbsko v spolupráci s FZKI SPU v Nitre a Hungarian University of AGriculture and Life Sciences, Maďarsko pripravujú letnú školu v Novom Sade pre záujemcov z radov študentov na tému "Ekosystémové služby poľnohospodárskej krajiny". Študenti z univerzít zapojených do siete CASEE majú hradené náklady na dopravu, ubytovanie, stravu a exkurzie. Termín pre prihlásenie: 25. máj 2021.

napísal

Zásady prideľovania ubytovania v ŠD Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Harmonogram podávania žiadostí. Oznam o možnostiach ubytovania v ŠD SPU pre novoprijatých študentov. Oznam o možnostiach ubytovania v ŠD SPU pre vyššie ročníky.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dala spracovať štúdiu na rekonštrukciu bývalej Mechanizačnej dielne, ktorá sa nachádza v areáli SPU a je súčasťou pavilónu BZ, kde sídli novo vznikajúci Ústav záhradníctva. Budova bola doteraz využívaná Katedrou zeleninárstva a Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre. Architektonickú štúdiu rekonštrukcie bývalej Mechanizačnej dielne pre FZKI vypracoval architekt Ing. Marek Šumichrast, ktorý je úspešným absolventom Krajinného inžinierstva našej fakulty.