Aktuálne informácie

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 25. marca 2021 o 09:00h prednesie Ing. Ján Kollár, PhD., habilitačnú prednášku na tému: "Vplyv škodlivej entomofauny na dreviny v podmienkach mestského prostredia" a o 10:30h bude obhajoba jeho habilitačnej práce na tému: "Výskyt a škodlivá činnosť nepôvodných a inváznych druhov škodcov na drevinách v podmienkach Slovenska". Prednáška aj obhajoba prebehnú online.

napísal

Seminár k bakalárskej práci 1 a Seminár k diplomovej práci 1 sú povinné predmety ktoré musia absolvovať všetci študenti. Skladajú sa z dvoch častí. Prvá časť je organizovaná ako spoločné stretnutie študentov na uvedených prednáškach. Druhá časť je organizovaná katedrami, ktoré svojim študentom zapísaným na záverečné práce oznámia termín a spôsob realizácie.

napísal

Všetky tri prvé ceny získali študenti a absolventi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Víťazom tohtoročného ročníka sa stal čerstvý absolvent Martin Manina s návrhom hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Druhé miesto získal Miroslav Čibik a jeho návrh štylizácie mokraďového spoločenstva v obci Trenčianske Biskupice. Zdieľané tretie miesto obsadil projekt protipovodňovej a protieróznej ochrany v obci Veľké Zálužie od Jakuba Pagáča a Alexandry Pagáč Mokrej. Špeciálne ocenenie poroty z dôvodu vysokej kvality, originality a prínosu získala aj naša študentka Andrea Zajacová za projekt Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta.

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Záhradná a krajinná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 25. februára 2021 o 11:00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Husa, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre. Názov dizertačnej práce: "Hodnotenie vplyvu vybraných abiotických stresorov na rast drevín v urbanizovanom prostredí"

napísal

Všeobecné informácie - Ubytovanie - Erasmus. Organizácia a podmienky vzdelávacieho procesu a prevádzky / Organizácia a podmienky prevádzky ŠDaJ / Opatrenia  k mobilitám Erasmus+ Aktuálne: Vzdelávanie študentov v letnom semestri akad. r. 2020/2021 bude prebiehať dištančnou formou vo všetkých formách a na všetkých stupňoch štúdia do odvolania podľa epidemiologickej situácie.