Aktuálne informácie

napísal

Tak ako každý rok, aj tento fakulta zorganizovala Deň otvorených dverí 2020, kde privítala záujemcov o štúdium. Program prebiehal priebežne počas celého dňa a študenti si mohli prejsť zaujímavé stanovištia pripravené jednotlivými katedrami rozdelené podľa jednotlivých odborov.

napísal

Smútočné oznámenie

Ing. Juraj Ďuriš, PhD. (1948-2020)

S hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že dňa 28.12.2020 vo veku 72 rokov nás navždy opustil náš bývalý kolega KKPPU Ing. Juraj Ďuriš, PhD. Posledná rozlúčka bude 6.1.2021 o 17.00 na Cabajskom cintoríne v Nitre.

napísal

Na základe schválenia návrhov fakúlt vo Vedeckej rade SPU v Nitre, odovzdala 18. decembra rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ aj prof. Ing. Magdaléne Valšíkovej-Frey, PhD. z našej fakulty.

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom. S účinnosťou od 1. januára 2021 bol udelený vedecko-pedagogický titul docent aj pracovníkom z našej fakulty: doc. Ing. Ivane Mezeyovej, PhD., z Katedry zeleninárstva, doc. Ing. Kataríne Miklášovej, PhD., z Katedry biotechniky zelene a doc. Ing. Attilovi Tóthovi, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje študentov fakulty, ktorých prístup k plneniu študijných povinností, príkladná aktivita v mimoškolských aktivitách a reprezentácia fakulty pomáha budovať jej pozitívny imidž. Ocenení študenti boli nominovaní vyučujúcimi. Zo známych dôvodov súvisiacich s epidemickou situáciou sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením FZKI tento rok nekonalo.