Aktuálne informácie

napísal

Projekt ADAPTAN II je smerovaný k podpore cieľov krajských, národných a európskych stratégií adaptácie na klimatické zmeny.  Na báze medzinárodného partnerstva sa spája 5 výskumných subjektov s jedinečným národným postavením: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, ARVEN Akademie rozvoje venkova z.s., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ústav krajinného inžinierstva a Norwegian Institute of Bioeconomy Research.

napísal

MŠVVaŠ SR deklaruje, že cieľom novely zákona o vysokých školách je komplexné zlepšenie kvality vysokých škôl, zvýšenie ich atraktívnosti a otvorenosti, uvádza sa vo výzve. Rada VŠ SR pozitívne vníma viaceré zmeny, ktoré prináša návrh novely o vysokých školách. RVŠ SR však upozorňuje, že ak tento návrh novely zákona bude schválený v predloženej forme, zruší demokratické princípy fungovania nášho vysokého školstva, ustanovené po Novembri 1989.

napísal

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky na svojom online zasadnutí 11. februára 2022 vyjadrilo podporu návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorá je predložená na rokovaní v Národnej rade SR.

napísal

Do 6. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov v dennej a externej forme štúdia na bakalárskom a inžinierskom stupni prebiehať dištančnou metódou. Od 7. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov - v dennej forme štúdia prebiehať kombinovanou metódou (prednášky dištančne a cvičenia prezenčne), v externej forme štúdia prebiehať dištančnou metódou alebo podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt, v závislosti od študijného programu, kombinovanou metódou.

napísal

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied informuje o možnosti zapojenia sa do 18. ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV za rok 2021. Súťaž je určená pre vedeckých pracovníkov do 35 rokov pracujúcich v odvetviach pôsobnosti SAPV.