Nová organizačná štruktúra na FZKI

napísal

Akademický senát FZKI na svojom zasadnutí dňa 18. 3. 2021 schválil novú organizačnú štruktúru FZKI, podľa ktorej s účinnosťou od 1. 9. 2021 vznikajú na fakulte 3 ústavy.

Ústav krajinnej architektúry vznikol zlúčením Katedry záhradnej a krajinnej architektúry a Katedry biotechniky zelene. Vedúcim ústavu bol na základe výberového konania ustanovený doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

Ústav krajinného inžinierstva vznikol zlúčením Katedry krajinného inžinierstva, Katedry biometeorológie a hydrológie a Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúcou ústavu bola na základe výberového konania ustanovená doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Ústav záhradníctva vznikol zlúčením pôvodných katedier a to Katedry zeleninárstva a Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Vedúcou ústavu bola menovaná doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Ísť späť