Študentská vedecká konferencia FZKI 2021

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Termín konania:

 • - 22. apríl 2021 (štvrtok)

Miesto konania:

 • - online (MS Teams)
 • - študenti III. stupňa štúdia a účastníci sú automaticky členmi tímu, študenti I. a II. stupňa môžu požiadať o pripojenie alebo sa pripoja nižšie uvedenými odkazmi

Program:

09,00h Otvorenie ŠVK FZKI - doc. Ing. Ján Horák, PhD.
od 09:10h
Rokovanie v sekciách: Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra, Záhradníctvo

Informácie:

Konferencia sa bude konať (podľa počtu prihlásených v jednotlivých študijných stupňoch) v sekciách zodpovedajúcich študijným odborom FZKI SPU v Nitre:

1) Študenti I. a II. stupňa štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra


2) Študenti III. stupňa - doktorandského štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra

Odborný garant konferencie:


Organizační garanti konferencie:

Rokovací jazyk:

 • - slovenský, český, anglický

Prihlášky posielať e-mailom na adresu andrea.matuskovicova@uniag.sk,

 • najneskôr do 08.04.2021 /štvrtok/

Rozšírený abstrakt – (s popisom: meno a názov príspevku - ako súbory vo formáte .txt) je potrebné zaslať elektronicky na  andrea.matuskovicova@uniag.sk spolu s recenzným posudkom. Recenzent je odborník v danej oblasti minimálne s akademickým titulom PhD., prípadne s ekvivalentom a navrhuje ho školiteľ podľa nižšie uvedených pokynov. Recenzný posudok bude vypracovaný na uvedenom formulári.

 • najneskôr do 15.04.2021 /štvrtok/

V deň konferencie:

Online prezentáciu je potrebné si pripraviť na max. 10 minút.

Účasť zahraničných hostí, študentov ostatných fakúlt SPU a iných vysokých škôl je vítaná. Pozvanie a zodpovednosť za pobyt hostí je plne v kompetencii katedier.

Z konferencie bude vydaný zborník abstraktov na DVD nosiči.

Najúspešnejší účastníci budú mať možnosť prácu po dopracovaní v zmysle pripomienok komisie a recenzenta uverejniť vo vedeckom časopise Acta horticulturae et regiotecturae v anglickom jazyku .  Časopis  Acta je vedecké periodikum FZKI SPU  v Nitre, v ktorom sa publikujú pôvodné práce súvisiace s problematikou vedecko-výskumného zamerania FZKI. Vychádza obvykle 2-krát ročne. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k SPU. Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení rozhoduje redakčná rada na základe oponentských posudkov.

Predchádzajúce ročníky:

Súhrn

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014

Vedecká konferencia študentov FZKI 2014 zhodnotenie

Vedecká konferencia študentov FZKI 2015

Vedecká konferencia študentov FZKI 2016

Vedecká konferencia študentov FZKI 2017

Vedecká konferencia študentov FZKI 2018

Vedecká konferencia študentov FZKI 2019

Súvisiace dokumenty:

Prihláška na ŠVK FZKI 2021

Pozvánka a pokyny na ŠVK FZKI 2021

Posudok recenzenta študentskej vedeckej práce – rozšíreného abstrakt, ŠVK FZKI 2021

Ísť späť