Akademický senát FZKI na funkčné obdobie 2023 - 2027

Výsledky volieb do AS FZKI (2023 - 2027) /konali sa 20. 11. 2023/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 13. 03. 2024 14:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 13.3. 2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Zásady voľby kandidáta na dekana a prijatia návrhu na odvolanie dekana
5. Správa o hospodárení FZKI za rok 2023
6. Rôzne
7. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

https://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-13-03-2024-14-00/

Zápisnica

--

Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2023-2027) - 13.12.2023 o 09:00

Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2023-2027) sa bude konať dňa 13.12.2023 (streda) o 9:00 h v zasadačke Dekanátu FZKI (1. poschodie), Tulipánová 7, Nitra.

Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie o výsledkoch volieb do AS FZKI a predstavenie zvolených členov AS FZKI
3. Zloženie sľubu zvolených členov AS FZKI
4. Voľba skrutátorov, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
5. Voľba predsedu AS FZKI
6. Voľba podpredsedu AS FZKI
7. Voľba tajomníka AS FZKI
8. Rôzne
9. Záver

Ing. Mária Tárníková, PhD., predsedníčka FZVK (FZKI SPU v Nitre)

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/ustanovujuce-zasadnutie-as-fzki-2023-2027/

Zápisnica

--

Akademický senát FZKI na funkčné obdobie 2022 - 2026

--

Výsledky volieb do AS FZKI (2022 - 2026) /konali sa 12. 10. 2022/

--

Tajné hlasovanie s voľbou členov do fakultnej zamestnaneckej volebnej komisie (FZVK) a fakultnej študentskej volebnej komisie (FŠVK), 20.10. – 23.10. 2023

V zmysle uznesenia AS FZKI SPU 6/08/2023 zo IV. riadneho zasadnutia Akademického senátu FZKI SPU v Nitre zo dňa 9.10. 2023 a harmonogramu blížiacich sa volieb do AS FZKI na funkčné obdobie 2023-2027, ako aj v zmysle uznesenia AS SPU v Nitre 18/6/2023 zo dňa 18.10.2023 týkajúceho sa doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FZKI v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026, prebehlo v dňoch 20.10. – 23.10. 2023 tajné hlasovanie s voľbou členov do fakultnej zamestnaneckej volebnej komisie (FZVK) a fakultnej študentskej volebnej komisie (FŠVK).

Dňa 23.10. 2023 boli dokumenty per rollam schválené.

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Zápisnica

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 09. 10. 2023 13:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 09. 10. 2023 (pondelok) o 13:00 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Návrh nových členov VR
5. Systemizácia pracovných miest FZKI
6. Organizačný poriadok FZKI
7. Organizačná štruktúra FZKI
8. Vyhlásenie volieb do AS FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027
9. Rôzne
10. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-09-10-2023-13-00/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 04. 09. 2023 13:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 04. 09. 2023 (pondelok) o 13:00 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb kandidáta na dekana a prijatia návrhu na odvolanie dekana
5. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Akademického senátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
6. Rôzne
7. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-04-09-2023-13-00/

Zápisnica

--

Hlasovanie per-rollam, zo dňa 30. 08. 2023 - 31. 08. 2023

V dňoch 25. 8. – 29. 8. 2023 bol korešpondenčne prerokovaný materiál "ŠTATÚT FAKULTY ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE“ a "ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE“. Dňa 30.8.2023 boli členovia AS FZKI informovaní e-mailom ohľadom per rollam hlasovania o vyššie spomenutých návrhoch.

Dňa 31.8.2023 boli dokumenty per rollam schválené.

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Zápisnica

--

Hlasovanie per-rollam, zo dňa 01. 06. 2023 - 02. 06. 2023

V dňoch 01. 06. – 02. 06. 2023 bol korešpondenčne prerokovaný materiál "NÁVRH SYSTEMIZÁCIE PRACOVNÝCH MIEST Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v NITRE ku dňu 1.9.2023“. Dňa 01.06.2023 boli členovia AS FZKI informovaní e-mailom ohľadom per rollam hlasovania o vyššie spomenutom návrhu.

Dňa 02.06.2023 bol dokument per rollam schválený.

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Zápisnica

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 09. 05. 2023 13:30

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 09. 05. 2023 (utorok) o 13:30 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Výročná správa hospodárenia za rok 2022
5. Návrh rozpisu dotácie a rozpočet FZKI na rok 2023
6. Návrh prideľovania odmien za publikačnú činnosť
7. Voľba zástupcu fakulty do Rady VŠ SR
8. Rôzne
9. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-09-05-2023-13-30/

Zápisnica

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 19. 01. 2023 13:30

Zasadnutie AS FZKI, ktoré sa bude konať dňa 19. 01. 2023 (štvrtok) o 13:30 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Voľba zástupcu fakulty do Rady VŠ SR
5. Rôzne
6. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-19-01-2023-13-30/

Zápisnica

--

Hlasovanie per-rollam, zo dňa 14. 12. 2022

V dňoch 12. – 14. 12. 2022 bol korešpondenčne prerokovaný materiál "NÁVRH NA ROZDELENIE DOTÁCIE zo ŠR na r. 2022 FAKULTY ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SPU V NITRE - DODATOK č. 3“. Dňa 13.12.2022 boli členovia AS FZKI informovaní e-mailom ohľadom per rollam hlasovania o vyššie spomenutom návrhu.

Dňa 14.12.2022 bol dokument per rollam schválený.

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Zápisnica

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 03. 11. 2022 13:00

V zmysle Zásad volieb do AS FZKI (čl. 16) a Rokovacieho poriadku AS FZKI (čl. 6) zvolávam ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu FZKI (2022-2026) na 03.11.2022 o 13:00hod. v zasadačke dekanátu FZKI (Tulipánová 7, Nitra).

Program zasadnutia:

1. Súhrnná správa o výsledku volieb do AS FZKI a predstavenie zvolených členov AS FZKI
2. Sľub nových členov AS FZKI
3. Voľba predsedu AS FZKI
4. Voľba podpredsedu AS FZKI
5. Voľba tajomníka AS FZKI
6. Určenie termínu prvého riadneho zasadnutia senátu

Ing. Helena Lichtnerová, PhD., predsedníčka FZVK

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/ustanovujuce-zasadnutie-as-fzki-2022-2026-03-11-2022-13-00/

Zápisnica

--

Akademický senát FZKI na funkčné obdobie 2018 - 2022

--

Výsledky volieb do AS FZKI (2018 - 2022) /konali sa 10. 10. 2018/

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FZKI SPU v Nitre (2018 - 2022) /konali sa 16. 10. 2019/

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FZKI SPU v Nitre (2018 - 2022) /konali sa 17. 06. 2022/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 29. 10. 2018 13:30

Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 29. 10. 2018 od 13.30 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program zasadnutia:

1. Výsledky volieb do AS FZKI
2. Sľub nových členov
3. Voľba predsedu AS FZKI
4. Voľba podpredsedu AS FZKI
5. Voľba tajomníka AS FZKI
6. Určenie termínu prvého riadneho zasadnutia senátu

Ing. Helena Lichtnerová, PhD., predsedníčka FZVK

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-as-fzki-29-10-2018-1330/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 26. 11. 2018 11:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 26. 11. 2018 od 11:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 29. 10. 2018
4. Voľba prodekana pre rozvoj fakulty
5. Rôzne
6. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-26-11-2018-1100/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 04. 03. 2019 09:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 04. 03. 2019 od 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 26. 11. 2018
4. Voľba disciplinárnej komisie fakulty
5. Návrh na schválenie nového študijného programu Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve (PUISP)
6. Rôzne
7. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-04-03-2019-0900/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 29. 04. 2019 09:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 29. 04. 2019 od 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 04. 03. 2019
4. Voľba zástupcu fakulty do RVŠ SR
5. Návrh na schválenie podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) a III. stupeň (doktorandské štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020
6. Návrh na rozdelenie dotačných prostriedkov FZKI SPU v Nitre na rok 2019
7. Rôzne
8. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-29-04-2019-0900/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 13. 06. 2019 09:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 13. 06. 2019 od 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 29. 04. 2019
4. Systemizácia pracovných miest na FZKI
5. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2018
6. Rôzne
7. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-as-fzki-13-06-2019-0900/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 17. 09. 2019 08:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 17. 09. 2019 od 08:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 13. 06. 2019
4. Sľub nového člena AS FZKI
5. Návrh na schválenie podmienok prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021
6. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI
7. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZKI
8. Zriadenie a voľby FŠVK (Fakultná študentská volebná komisia)
9. Rôzne
10. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-17-09-2019-0800/

--

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 - 2022 /konali sa 16. 10. 2019/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 26. 03. 2020 09:00 / Hlasovanie per-rollam, 25.- 28. 03. 2020

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 26. 03. 2020 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 17. 09. 2019
4. Sľub nového člena AS FZKI
5. Návrh podmienok prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2020/21
6. Návrh na schválenie prodekana pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
7. Postup vyplácania odmien za publikačnú aktivitu za rok 2020
8. Postup vyplácania osobného príplatku na základe bodového hodnotenia
9. Návrh systemizácie pracovných miest
10. Rôzne
11. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-26-03-2020-0900/

--- Aktualizované 12.03.2020 ---

V súvislosti s prijatými opatreniami SPU v Nitre na predchádzanie vzniku a rizika šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19):

- ruším zasadnutie AS FZKI, ktoré bolo plánované na 26.03.2020

- o bode 5 programu, návrh podmienok prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2020/21, sa bude hlasovať spôsobom per-rollam

- ostatné body sa presúvajú na ďalšie zasadnutie AS FZKI

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

--- Aktualizované 25.-28.03.2020 ---

Dňa 25. 3. 2020 bol e-mailom realizovaný sľub člena Ing. Denisa Becheru, novozvolený člen AS FZKI zo študentských volieb konaných dňa 16.10.2019.

V dňoch 25.-28.03.2020 boli per rollam, po pripomienkovom konaní, schválené dokumenty:
• Návrh podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2020/21
• Návrh podmienok prijímacieho konania na III. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2020/21
• Návrh podmienok prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2020/21

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 20. 05. 2020 10:00, kombinované

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 20. 05. 2020 10:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI (prípadne TD-01) na Tulipánovej ulici 7 a online

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
4. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2020/21)
5. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2019
6. Návrh rozpočtu FZKI SPU v Nitre na rok 2020
7. Postup vyplácania osobného príplatku na základe bodového hodnotenia od roku 2021
8. Úprava študijných plánov študijných programov I. a II. stupňa štúdia FZKI SPU v Nitre
9. Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
10. Rôzne
11. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Poznámka:
Zasadnutie sa uskutoční v súlade s prijatými opatreniami SPU v Nitre na predchádzanie vzniku a rizika šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19).
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne, je možnosť pripojenia sa prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu MS Teams

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-20-05-2020-1000/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 03. 09. 2020 10:00, prezenčné

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 03. 09. 2020 10:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub nového člena AS FZKI
3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
5. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre
6. Návrh na vymenovanie prodekanky pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
7. Návrh nového člena do VR FZKI
8. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SPU v Nitre za FZKI
9. Rôzne
10. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-03-09-2020-10-00/

--

Hlasovanie per-rollam, 15. 10. 2020

V dňoch 07 - 09. 10. 2020 bol korešpondenčne prerokovaný materiál Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2021/2022. Dňa 12. 10. 2020 boli členovia AS FZKI informovaní e-mailom ohľadom per rollam hlasovania o Podmienkach prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2021/2022. Hlasovanie prebiehalo v dňoch 12. – 14. 10. 2020.

Dňa 15. 10. 2020 bol dokument per rollam schválený.

--

Hlasovanie per-rollam, 07. 12. 2020

V dňoch 25. 11. – 02. 12. 2020 bola korešpondenčne prerokovaná Správa o činnosti Akademického senátu FZKI SPU v Nitre za rok 2019. Dňa 03. 12. 2020 boli členovia AS FZKI informovaní e-mailom ohľadom per rollam hlasovania ku Správe o činnosti Akademického senátu FZKI SPU v Nitre za rok 2019. Hlasovanie prebiehalo v dňoch 03. – 06. 12. 2020.

Dňa 07. 12. 2020 bol dokument per rollam schválený.

--

Akademická obec FZKI 09-12-2020 o 10:00, online

Stretnutie Akademickej obce FZKI SPU v Nitre sa bude konať dňa 09. 12. 2020 o 10.00 hod., on-line (prostredníctvom MS Teams)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa o činnosti AS FZKI SPU v Nitre
3. Informácie o činnosti AS SPU v Nitre za FZKI
4. Informácie o činnosti akademickej obce študentov FZKI
5. Aktuálne informácie dekana a prodekanov FZKI
6. Diskusia
7. Záver

Online účasť všetkých členov Akademickej obce FZKI je vítaná.
V prípade záujmu je možné, už v predstihu, doručiť otázky do diskusie doc. Muchovej osobne alebo e-mailom (zlatica.muchova@uniag.sk)

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/akademicka-obec-fzki-09-12-2020-o-10-00/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 18. 03. 2021 09:00, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 18. 03. 2021 09:00 hod online.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub nových členov AS FZKI
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
5. Štatút FZKI SPU v Nitre
6. Organizačný poriadok FZKI SPU v Nitre
7. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2021/1)
8. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2020
9. Podmienky prijatia na II. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
10. Podmienky prijatia na III. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
11. Rôzne
12. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-18-03-2021-09-00/

--

Akademická obec FZKI 14-04-2021 o 14:00, online

Stretnutie Akademickej obce FZKI SPU v Nitre sa bude konať dňa 14. 04. 2021 o 14.00 hod., on-line (prostredníctvom MS Teams)

Program:

- Aktuálne informácie o dianí a situácii na fakulte - dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/akademicka-obec-fzki-14-04-2021-o-14-00-online/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 29. 04. 2021 09:00, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 29. 04. 2021 09:00 hod online.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
4. Rozpis dotačných finančných prostriedkov a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na ak. rok 2022/2023
6. Návrh zloženia disciplinárnej komisie
7. Odmeňovanie za významné publikácie v roku 2021
8. Rôzne
9. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-29-04-2021-09-00-online/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 09. 09. 2021 09:00, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 09. 09. 2021 09:00 hod. online.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub nových členov AS FZKI
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
5. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2021/2)
6. Rôzne
7. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-09-09-2021-09-00-online/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 14. 12. 2021 10:00, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 14. 12. 2021 10:00 hod. online.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub novej členky AS FZKI
3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
5. Tajná voľba podpredsedu AS FZKI
6. Tajná voľba prodekana pre rozvoj Ing. Andreja Tárníka, PhD.
7. Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2022/2023
8. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2021/3)
9. Rôzne
10. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-14-12-2021-10-00-online/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 28. 02. 2022 09:30, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 28. 02. 2022 09:30 hod. online

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Návrh na rozdelenie dodatočných dotačných finančných prostriedkov za rok 2021, podľa Dodatku č. 9 a č. 11
5. Podmienky prijatia na III. stupeň (PhD.) štúdia na nový ak. rok 2022/2023
6. Rokovací poriadok AS FZKI
7. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI
8. Harmonogram volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI
9. Voľba členov volebnej komisie
10. Rôzne
11. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-28-02-2022-09-30-online/

--

Mimoriadne zasadnutie akademického senátu FZKI, 22. 04. 2022 09:00, online

Mimoriadne zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 22. 04. 2022 09:00 hod. online

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Zásady volieb do AS FZKI
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FZKI (2018 - 2022)
6. Vyhlásenie volieb do AS FZKI (2022 -> )
7. Rôzne
8. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/mimoriadne-zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-22-04-2022-09-00-online/
http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/doplnujuce-volby-do-studentskej-casti-as-fzki-spu-v-nitre-funkcne-obdobie-2018-2022/
http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/volby-do-as-fzki-na-funkcne-obdobie-2022-2026/

--

Verejné zasadnutie Akademickej obce FZKI, 04. 05. 2022 o 10:00 hod. v miestnosti TD-01

Verejné zasadnutie Akademickej obce FZKI, ktoré sa bude konať dňa 04. 05. 2022 (streda) o 10:00 hod. v miestnosti TD-01 (Tulipánová 7, Nitra)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o priebehu volieb kandidáta na dekana FZKI 2022 – 2026
3. Vystúpenie prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., kandidáta na dekana FZKI 2022 – 2026
4. Diskusia
5. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

https://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/vyhlasenie-volieb-kandidata-na-dekana-dekanku-fzki-spu-v-nitre-na-nove-funkcne-obdobie-2022-2026/
https://www.fzki.uniag.sk/files/fzki/documents/2022-04/pozvanka-verejne-zasadnutie-ao-fzki-04-05-2022.pdf

--

Zasadnutie AS FZKI, 04. 05. 2022 o 13:00 hod. v miestnosti TD-02

Zasadnutie AS FZKI, ktoré sa bude konať dňa 04. 05. 2022 (streda) o 13:00 hod. v miestnosti TD-02 (Tulipánová 7, Nitra)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Tajná voľba kandidáta na dekana FZKI 2022 – 2026
4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana FZKI 2022 - 2026
5. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

https://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/vyhlasenie-volieb-kandidata-na-dekana-dekanku-fzki-spu-v-nitre-na-nove-funkcne-obdobie-2022-2026/
https://www.fzki.uniag.sk/files/fzki/documents/2022-04/pozvanka-zasadnutie-as-fzki-04-05-2022.pdf

--

Hlasovanie per-rollam, 05. 05. 2022

V dňoch 04. 05. – 05. 05. 2022 boli korešpondenčne prerokované Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň vysokoškolského štúdia (inžinierske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2022/2023. Členovia AS FZKI boli informovaní e-mailom ohľadom per rollam hlasovania k tomuto dokumentu. Hlasovanie prebiehalo v dňoch 04. – 05. 05. 2022.

Dňa 05. 05. 2022 bol dokument per rollam schválený.

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 11. 05. 2022 11:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 11. 05. 2022 (streda) vo 11:00 hod. vo Veľkom Cetíne (Vinohrady 57, Veľký Cetín, Vinárstvo Vinoma)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre za rok 2021
5. Rozpis dotácie a rozpočet FZKI SPU v Nitre za rok 2022
6. Organizačné zabezpečenie Volieb do AS FZKI na funkčné obdobie 2022 - ???
7. Organizačné zabezpečenie Doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FZKI na funkčné obdobie 2018-2022
8. Voľba členov študentskej volebnej komisie pre Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZKI na funkčné obdobie 2018-2022
9. Rôzne
10. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-11-05-2022-11-00/

--

Hlasovanie elektronické, 31. 05. - 02. 06. 2022

Elektronické tajné hlasovanie, voľba členov FŠVK pre doplňujúce voľby, 17. 06 .2022, do študentskej časti AS FZKI (2018 - 2022).

--

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FZKI SPU v Nitre (2018 - 2022) /konali sa 17. 06. 2022, hlasovanie prebehlo elektronicky v prostredí UIS/

--

Hlasovanie elektronické, 19. - 20. 09. 2022

Elektronické tajné hlasovanie, voľba členov FŠVK a FZVK voľby (12. 10. 2022) do AS FZKI (2022 - 2026) a AS SPU (2022 - 2026).

--

12. 10. 2022. Voľby do AS FZKI na funkčné obdobie 2022 – 2026

V termíne 12.10.2022 sa uskutočnia voľby do AS FZKI pre zamestnaneckú a študentskú časť AO FZKI. V rovnakom termíne sú voľby aj do AS SPU pre zamestnaneckú a študentskú časť AO FZKI.

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/volby-do-as-fzki-na-funkcne-obdobie-2022-2026/

--

Zasadnutie akademického senátu FZKI, 14. 10. 2022 11:00

Zasadnutie AS FZKI, ktoré sa bude konať dňa 14. 10. 2022 (piatok) o 11:00 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Návrh na schválenie vedeckej rady FZKI SPU v Nitre na obdobie rokov 2022 – 2026
5. Návrh na schválenie prodekanov FZKI SPU v Nitre na obdobie rokov 2022 – 2026
6. Návrh na odmeny za zahraničné výskumné granty a významné publikácie vydané od roku 2023
7. Rôzne
8. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/oznamy-reader/zasadnutie-akademickeho-senatu-fzki-14-10-2022-11-00/